จัดตั้งคณะกรรมการ สภาอาหารสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ CMHFC

สภาอาหารสุขภาพเชียงใหม่เปิดประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนมาตรการ กฎหมายหรือนโยบาย และกิจกรรมด้านอาหารสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่

สภาอาหารสุขภาพเชียงใหม่เป็นการรวมตัวของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารสุขภาพหลากหลายด้านตลอดห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ ด้านการผลิต  ด้านการแปรรูป ด้านตลาดและการกระจายอาหาร ด้านการจัดการทรัพยากรที่เป็นปัจจัย การผลิต ด้านการจัดการของเสียในการผลิต แปรรูป ตลาด และด้านการบริโภค รวมถึงภาคีวิชาการ  ภาคีเครือข่ายภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตระหนักในเรื่องอาหารว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญและพลเมืองควรเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการกำหนดนโนบายด้านอาหารสุขภาพของเมืองร่วมกับภาครัฐและท้องถิ่น ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนความเห็นของกลุ่มองค์กรคนขับเคลื่อนงานด้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (ISAC) , สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ , สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เครือข่ายเขียวสวยหอม , CEA  เชียงใหม่ (TCDC) , ชมรมตลาดสด และโครงการสุเทพกินอยู่ปลอดภัย ได้มีความเห็นร่วมกันว่าเชียงใหม่ควรมี สภาอาหารสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

ตลอดถึงการกำหนดและผลักดันนโนบายด้านอาหารสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ทุกภาคส่วนจึงมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระบบอาหารสุขภาพ อาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่  ในรูปแบบของสภาอาหารสุขภาพ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน การดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสุขภาพ  เป็นกลไกในตรวจสอบ แก้ไข หนุนเสริมระบบอาหารสุขภาพเชียงใหม่ให้เป็นอาหารสุขภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน   เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานระบบอาหารสุขภาพของเมืองเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
            โดยเป้าหมายสภาอาหารสุขภาพเชียงใหม่ คือ ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นอยู่ที่ดี  สุขภาวะที่ดี มีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *