พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “การจัดบริการยาป้องกันเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP)

คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “การจัดบริการยาป้องกันเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ระหว่าง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล และ คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่”

เชียงใหม่ ประเทศไทย15 พฤศจิกายน 2566 วันนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ร่วมกับคลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดบริการยาป้องกันเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ แคร์แมท ทั้งนี้มูลนิธิแคร์แมทประสบความสําเร็จในการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มประชากรหลักในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID) ภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านโครงการ EpiC ประเทศไทย และการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

ทั้งนี้ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดงานในพิธีแทน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจาก หน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ผู้แทนองค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล (FHI 360) และหน่วยงานภาคประชาสังคม เข้าร่วมแสดงความยินดีในความก้าวหน้าและความสําเร็จของการทํางานด้านเอชไอวีและ เอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม

มูลนิธิแคร์แมท เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่มุ่งให้บริการด้านสุขภาพแก่กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และหญิงข้ามเพศ ภายใต้การจัดบริการสุขภาพที่นําโดยกลุ่มประชากรหลัก (Key Population-Led Health Services; KPLHS) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จัดบริการสุขภาพทางเพศให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้รับบริการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมทให้บริการตรวจหา เชื้อเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักจํานวน 4,375 ราย ซึ่งเทียบเท่าร้อยละ 21 ของเป้าหมายการตรวจเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก ในจังหวัดเชียงใหม่ และให้บริการยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ หรือยาเพร็พ แก่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 477 ราย นอกจากนี้ ยังให้บริการดูแลสนับสนุนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีจํานวน 297 ราย ผ่านความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล และมูลนิธิแคร์แมท ทั้งนี้ คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมทคาดการณ์ว่าผู้รับบริการจากกลุ่มประชากรหลักจะเข้าถึง การรับบริการ PrEP ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 จากจํานวนผู้รับบริการในปัจจุบัน

ตั้งแต่ ปี 2565 เป็นต้นมา คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมทได้ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ประสานส่งต่อผู้รับบริการที่ ตรวจพบเชื้อเอชไอวีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เพื่อรับยาต้านไวรัสเอชไอวีภายในวันเดียว ณ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ทั้งนี้เพื่อขยายความครอบคลุมการบริการเอชไอวีให้แก่กลุ่มประชากรหลักในจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึง ความสําคัญของการบริการดังกล่าว จึงร่วมพัฒนาแนวทางการจัดบริการ PrEP ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ เข้าถึงการป้องกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผ่านการจัดบริการโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ผ่านการ รับรองเป็นอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการจัดบริการที่เป็นมิตร ปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้บริการสาธารณสุขด้าน PrEP แก่ผู้รับบริการตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพเป็น ไปตามเป้าหมาย เพื่อหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ และตอบสนองยุทธศาสตร์การยุติเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณศตายุ สิทธิกาน ผู้อํานวยการมูลนิธิแคร์แมท เบอร์โทร: 099-241-6419

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *