สมาคม ISIUM (International Society to Improve the Use of Medicines) ร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISIUM 2023

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม ISIUM (International Society to Improve the Use of Medicines) ร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทย โดย กองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) และผู้สนับสนุน Therapeutic Guidelines Ltd. Quality Use of Medicine and Pharmacy Research Centre, University of South Australia มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Society to Improve the Use of Medicines (ณฆณ๊? 2023) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่ง ISIUM เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถจัดการโรคและยาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 น. ได้มีพิธีเปิดการประชุม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและ Lynn Weekes ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคม ISIUM กล่าวเปิดงาน หัวข้อหลักในการประชุมวิชาการนานาชาติ ISIUM 2023 คือ การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลการเชื่อมประสานเรียนรู้และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน (Improve the Use of Medicines : connecting, Learning, Moving Forward) ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการนำเสนอความก้าวหน้า นำเสนองานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสารองค์ความรู้จากงานวิจัยและขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคประชาชน 145 คนจาก 25 ประเทศ โดยรูปแบบการจัดประชุม มีการบรรยายโดยวิทยากรระดับนานาชาติ การอธิบายกลุ่มโดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากประเทศไทยและต่างประเทศ การนำเสนองานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าแบบโปสเตอร์และแบบวีดีทัศน์จำนวน 114 เรื่อง นอกจากนั้นมีการประชุมเครือข่ายรายประเด็นการแสดงนิทรรศการ และการศึกษาดูงานหลังงานประชุม

หัวข้อการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย แนวทางการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของประเทศต่างๆ ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การออกแบบระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน แนวทางใหม่ในการจัดการปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุผล การส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และการสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน

ทั้งนี้ผู้จัดและภาคีเครือข่ายจัดทำสรุปการประชุมเพื่อเป็นประโยชน์เผยแพร่แก่ประชาชนทราบต่อไป สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคม ISIUM https://isium.org/events/isium-conference-chiang-mai-2023/

เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/

และเว็บไซต์ กพย. https://www.thaidrugwatch.org/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *