สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับ 4 รางวัลในการจัดประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ปี 66 มุ่งพัฒนาด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม

อย. จัดประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ เน้น “Digital X Innovation : 5s Key to Success ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานแบบเชิงรุก เสริมสร้างแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมมอบรางวัลเครือข่าย คบส. ดีเด่น ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ จังหวัดชลบุรี

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ มีการปาฐกถาพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในหลากหลายมิติ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายองค์กรมาเป็นองค์ปาฐก เช่น เรื่อง “AI & the Future of Thailand’s Health Products” โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด เรื่อง “การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและในระดับสากล ปัญหาที่สังคมไทยต้องตระหนัก” โดย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการด้วย เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจ เช่น เทรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม “Future Health Products” “มาตรการป้องกันภัยหลอกลวงทางออนไลน์” “Cyber security for Digital Organization” “BCG Economy Model” “ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” และ “อย. Quality Award จากเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล” กิจกรรมการประกวดผลงานวิชาการทั้งการนำเสนอบนเวที และนำเสนอแบบโปสเตอร์ และมีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการผลงานการจัดการความรู้ดีเด่นของ อย.       และ invite paper จากเครือข่ายภาคประชาชน อีกทั้ง ยังมีการมอบรางวัลให้แก่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจแก่เครือข่าย คบส. ที่สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ด้วยดีเสมอมา

การประชุมครั้งนี้หวังผลให้เครือข่ายดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัล นวัตกรรม และงานวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในงานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

โดยในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับ 4 รางวัล กับการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อชาวเชียงใหม่

1. เสริมสร้างแรงบันดาลใจ:Community and Relationship

2.การจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น

3.Best Practice อย.น้อย เขตสุขภาพที่ 1

4.Best of the Best อย.น้อย

โดยกิจกรรมของโครงการโฆษณาสินค้าเพื่อชาวเชียงใหม่เป็นเวลา 6 ปี ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการร่วมกับภาษีเครือข่าย สามารถจัดการปัญหาโฆษณา และการสร้างศักยภาพผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อ ไม่หลงเชื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลดีเด่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *