การเสวนาพลังองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสร้างความสุขปลายทาง

เวทีสร้างสุขที่ปลายทาง “วางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทาง” เขตสุขภาพที่ 1

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม “เอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมภูคํา จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เป็นประธานในการเปิดเวทีเสวนา “วางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทาง” และ พญ.รวิพร เจริญสวัสดิ์ ประธาน Service plan สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่มีจํานวนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่อาจรักษาให้หายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สภาพของสังคมเช่นนี้ย่อมจะส่งผลกระทบกับ ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งหมด ทําให้มีกลุ่มวัยแรงงานลดน้อยลง ภาระของลูกหลานในการดูแล ผู้สูงอายุจะมากขึ้น ภาครัฐและเอกชนจะต้องขยายกรอบอายุการเกษียณอายุเพราะอัตราแรงงาน ลดน้อยลง ภาระค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ทําให้ เกิดการยือความตายทําให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และทําให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยทั้งในส่วนที่เกิดจากตัวโรคเองและจากการรักษาที่ ไม่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ทําให้การตายที่ควรเป็นไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กลับกลายเป็นการตายอย่างทุกข์ทรมานของทั้งตนเองและครอบครัว

วาระสุดท้ายของชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดแน่นอนสําหรับทุกคน ทุกคนล้วนต้องการให้ชีวิตในระยะ สุดท้ายได้รับการดูแลให้ปลอดจากความทุกข์ทรมานทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณซึ่ง ในสังคมไทยยังเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความตายที่เกิดขึ้นน้อยมาก บ่อยครั้งมักจะบอก ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องอัปมงคลกับชีวิต หรือบางครั้งก็ไม่เห็นความสําคัญสําหรับผู้ที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตแล้ว การตายดีควรเป็นการตายตามธรรมชาติโดยไม่ต้องฝืน เมื่อวาระ สุดท้ายมาถึงก็ ตายตาหลับ โดยไม่ห่วงกังวล จากไปในบรรยากาศที่อบอุ่นในสภาพที่จิตเป็นอิสระ และปล่อยวางจากความยึดมั่นทั้งปวง ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือในชุมชน การสนับสนุนให้ เกิดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการสร้างการรับรู้ เข้าใจ และ ทัศนคติที่ดี ในเรื่องการตายดี จึงเป็นสิ่งสําคัญมาก

ทั้งนี้ นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พูดคุยเกี่ยวกับ สิทธิด้านสุขภาพตามมาตรา 2 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และดำเนินวงเสวนาในเรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับมือกับการตายดีในระยะสุดท้ายของชีวิต” ต่อไป

การจัดเวทีสาธารณะเปิดพื้นที่ทางสังคมให้ภาคประชาชนเกิดการรับรู้เรื่องสิทธิด้านสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตฯตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น ผู้นําและผู้แทนในชุมชนแก่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างสุขภาวะ ในระยะสุดท้ายของชีวิต และสามารถนําความรู้ไปสื่อสารส่งต่อให้กับประชาชนในชุมชนให้เกิด การรับรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพในการ สร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิต การจัดเวทีสาธารณะ ในวันนี้ ขอกราบอนุโมทนาบุญพระมหาอนุวัต ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัด หนองปลาขอและประธานพระศิลานุปัฏฐากจังหวัดลําพูน ที่ได้เมตตามาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การเตรียมตัวเพื่อการตายดีในระยะสุดท้ายของชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาและขอขอบคุณ วิทยากรทุกท่าน คณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 1 ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *